Privātuma Politika

1. PAMATAS KONCEPTI

1.1. Sabiedrība jeb Personas datu pārzinis – SIA “NANO GO”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kuras juridiskās personas kods ir 301790842, juridiskā adrese – Tilžės g. 171-71, LT-76205 Šiauliai, Lietuva, kontakttālrunis: +37061846400 , e-pasta adrese: info@nanogo.lv (nanogo.group@gmail.com).

1.2. Klients jeb datu subjekts – fiziska persona – Sabiedrības klients (tostarp tīmekļa vietnes apmeklētājs), kura personas datus vāc Sabiedrība.

1.3. “Tiešsaistes veikals” ir Sabiedrības interneta veikals vietnē https://nanogo.lv.

1.4. Pakalpojumi – visi Sabiedrības sniegtie pakalpojumi.

1.5. Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu – Datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuras identitāti var tieši vai netieši identificēt, atsaucoties uz tādiem datiem kā personas identifikācijas numurs, viena vai vairākas personai raksturīgas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras vai sociālas īpašības.

1.6. Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība, piemēram, vākšana, reģistrēšana, uzkrāšana, glabāšana, klasificēšana, grupēšana, apkopošana, pārveidošana (pievienošana vai grozīšana), sniegšana, izpaušana, izmantošana, loģiskās un/vai aritmētiskās darbības, izgūšana, izplatīšana, iznīcināšana vai jebkura cita darbība vai darbību kopums.

1.7. Partneris – juridiska persona, kas sniedz Sabiedrībai pakalpojumus saistībā ar Sabiedrības uzņēmējdarbību vai pārdod Sabiedrībai preces, vai veic kopīgus projektus ar Sabiedrību, tostarp, bet ne tikai, mārketinga akcijas, kopīgas pārdošanas kampaņas, lojalitātes programmas u.c., plašsaziņas līdzekļos, tīmekļa vietnēs, Interneta veikalā, mazumtirdzniecības veikalos, mazumtirdzniecības ķēdēs u.c.

1.8. “Sīkdatne” ir neliela teksta informācija, kas tiek automātiski izveidota, pārlūkojot tīmekļa vietni, un tiek saglabāta apmeklētāja datorā vai citā ierīcē.

1.9. Tiešais mārketings – darbības, kuru mērķis ir piedāvāt preces vai pakalpojumus privātpersonām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai noskaidrot viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

1.10. Privātuma politika – šis dokuments, kurā izklāstīti Personas datu apstrādes principi un noteikumi, izmantojot Interneta veikala pakalpojumus.

1.11. Konts nozīmē Klienta pieteikšanās pamatdatus Interneta veikalā, kas sastāv no vienas e-pasta adreses un Paroles.

1.12. Parole ir unikāla ciparu, burtu vai ciparu un burtu vai citu simbolu kombinācija, ko izveidojis Klients un ko izmanto, lai pieteiktos Interneta veikalā.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Klients pilnvaro Sabiedrību veikt visas personas datu apstrādes darbības šajā Privātuma politikā noteiktajā apjomā un nolūkos.

2.2. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē Personas datu apstrādi un aizsardzību, kā arī šo Privātuma politiku.

2.3. Sabiedrība apstrādā Personas datus saskaņā ar šādiem principiem:

2.3.1. Personas dati tiek vākti noteiktiem un likumīgiem mērķiem;

2.3.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godprātīgi un likumīgi;

2.3.3. Personas dati ir adekvāti un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams to vākšanai un turpmākai apstrādei;

2.3.4. personas dati tiek regulāri atjaunināti;

2.3.5. personas dati tiek glabāti tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektu ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tika vākti un apstrādāti.

2.3.6. Visa informācija par Personas datiem ir konfidenciāla;

2.3.7. Klienta Personas dati un Personas informācija netiks izmantoti nelikumīgiem mērķiem.

2.4. Tiek uzskatīts, ka, veicot pirkumu Interneta veikalā, Klients ir iepazinies ar Privātuma politiku tās aktuālajā redakcijā un piekrīt tai. Ja Klients nepiekrīt kādai Privātuma politikas vai Privātuma politikas daļai, šādā gadījumā Klients neveic pasūtījumu un neiegādājas preci Interneta veikalā.

2.5. Privātuma politika ir pieejama Interneta veikalā, un to jebkurā laikā var izdrukāt. Privātuma politika var tikt grozīta, papildināta vai atjaunināta pēc Sabiedrības ieskatiem. Jaunā Privātuma politikas versija tiek publicēta Interneta veikalā.

2.6. Klients var veikt pasūtījumu Interneta veikalā bez reģistrācijas vai izmantojot savu Kontu pēc reģistrācijas Interneta veikalā.

2.7. Veicot sākotnējo reģistrāciju Interneta veikalā, izmantojot Kontu, Klientam ir jānorāda sava e-pasta adrese un jāizveido droša parole, kā arī jāsniedz precīzi Personas dati Interneta veikalā. Klients ir atbildīgs par to pareizību. Pēc Konta izveides Klientam tiek piešķirts identifikācijas kods.

2.8. Izmantojot Pakalpojumus vai veicot pirkumus Interneta veikalā, Klientam vienmēr ir jāsniedz precīzi Personas dati Interneta veikalā un viņš ir atbildīgs par to pareizību.

2.9. Klientam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un atjaunināt Kontā esošos Personas datus vai sazināties ar Interneta veikalu ar lūgumu atcelt Kontu.

2.10. Klients nedrīkst izpaust Paroli trešajām personām un glabāt to drošībā, pretējā gadījumā Klients uzņemas visu ar to saistīto atbildību.

3. PERSONAS DATU VĀKŠANA, IZMANTOŠANA, LABOŠANA UN GLABĀŠANA

3.1. Uzņēmums ievēro katra Klienta tiesības uz privātumu. Klienta personas dati (t. i., vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, vecums/ dzimšanas gads, maksājumu informācija (bankas konta numurs, maksāšanas veids u. c.), pirkumu vēsture un, ar Klienta piekrišanu, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta) tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

3.1.1. e-komercijas nolūkos. Tiek apstrādāti šādi Personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, vecums/ dzimšanas gads, IP adrese, maksājumu dati par precēm/pakalpojumiem. E-komercijas vajadzībām izmantoto Personas datu glabāšanas periods ir 5 (pieci) gadi no pēdējās pieteikšanās dienas Interneta veikalā.

3.1.2. tiešā mārketinga nolūkos. Tiek apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta. Tiešās tirgvedības nolūkos izmantoto Personas datu glabāšanas periods ir 5 (pieci) gadi no pēdējās pieteikšanās dienas Interneta veikalā.

3.2. Klients var piekrist savu Personas datu (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, vecums, dzimums, dzimšanas datums, dzīvesvieta) apstrādei Tiešā mārketinga nolūkos. Ja pēc tam, kad Klients ir devis piekrišanu savu datu apstrādei Tiešā mārketinga nolūkos, tostarp Tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai, Klients pēc tam pārtrauc piekrišanu un informē par to Sabiedrību, Sabiedrība vairs neapstrādās viņa Personas datus Tiešā mārketinga nolūkos un nesūtīs Klientam nekādus elektroniskos jaunumus, izņemot informāciju, kas saistīta ar Klienta pasūtījumu.

3.3. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu tam, ka Sabiedrība apstrādā Klienta Personas datus tiešā mārketinga nolūkos, kā noteikts 3.2. punktā iepriekš, nosūtot Sabiedrībai paziņojumu uz info@nanogo.lv (nanogo.group@gmail.com), kurā skaidri norāda, ka atsauc savu piekrišanu savu Personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos un ka nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus.

3.4. Klientam ir arī iespēja atteikties izmantot savas tiesības iebilst pret Klienta Personas datu apstrādi Tiešā mārketinga nolūkos, noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas ietverta katrā nosūtītajā e-pastā.

3.5. Klientam kā Datu subjektam ir šādas tiesības saistībā ar Klienta Personas datu apstrādi:

3.5.1. saņemt no Sabiedrības informāciju par Klienta Personas datu apstrādi, piekļūt saviem Personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;

3.5.2. saņemt no Sabiedrības informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi Klienta personas dati ir iegūti, kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti, kādiem saņēmējiem tie tiek sniegti un ir sniegti vismaz 1 (vienu) gadu;

3.5.3. pieprasīt labot, iznīcināt Klienta Personas datus vai apturēt, izņemot glabāšanu, savu Personas datu apstrādi, ja Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Lietuvas Republikas Likuma par personas datu tiesisko aizsardzību un citu tiesību aktu noteikumus.

3.6. Izmantojot savas tiesības, Klientam jāuzrāda pase, personas apliecība vai vadītāja apliecība. 3.7. Sabiedrība reizi gadā bez maksas sniedz Datu subjektam informāciju par Datu subjekta personas datu apstrādi. 3.5. punktā paredzētās tiesības Klients var īstenot, sazinoties ar info@nanogo.lv. Sabiedrībai ir tiesības labot, grozīt, dzēst Personas datus vai apturēt Personas datu apstrādi tikai pēc tam, kad ir noskaidrota Klienta identitāte, kurš iesniedzis pieprasījumu.

3.7. Klienta Personas dati netiek izpausti trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

3.7.1. ja ir saņemta Klienta piekrišana, kā noteikts šajā Privātuma politikā;

3.7.2. ja Personas dati e-komercijas nolūkos tiek sniegti Partneriem, kuri sniedz pakalpojumus Sabiedrībai saistībā ar Sabiedrības uzņēmējdarbību;

3.7.3. Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – kompetentajām iestādēm.

3.8 E-veikals apstrādā maksājumus, izmantojot maksājumu platformas:

3.8.1. makecommerce.lt platformai, kuru pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ. nr.: 12268475), tāpēc Maksekeskus AS tiks nosūtīta Jūsu personīgā informācija, kas nepieciešama maksājuma veikšanai un apstiprināšanai;

3.8.2. paysera.lt platforma, kuras datu pārzinis ir Paysera tīkls saskaņā ar 2018. gada 19. septembra Datu kopīgas lietošanas līgumu Nr. 20180919. Paysera kontaktinformācija ir publicēta Paysera tīmekļa vietnē. Paysera izraudzītā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir šāda: dpo@paysera.com;

3.8.3 Platforma paypal.com, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., adrese: Juridiskais departaments, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburga, Luksemburga;

3.8.4. Montonio platforma, kuras datu pārzinis ir Montonio Finance UAB, uzņēmuma kods 305205122, adrese Konstitucijos pr. 7, Viļņa, Lietuva (MF UAB). Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā Montonio apstrādā personas datus, jūs varat saņemt papildu informāciju, sazinoties ar Montonio pa e-pastu compliance@montonio.com. https://montonio.com/lt/.

3.9. Klients ir informēts par savām tiesībām iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, t. i., Klientam ir tiesības iebilst nekavējoties vai vēlāk.

3.10. Klients piekrīt savu Personas datu nodošanai Sadarbības partneriem, lai izpildītu Klienta Interneta veikalā veikto pasūtījumu, kā arī lai Sabiedrība sniegtu Klientam Pakalpojumus, kā arī 3.7. punktā minētajiem Sabiedrības Sadarbības partneriem.

3.11. Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai, Klients nevarēs izmantot Interneta veikala pakalpojumus.

3.12. Sabiedrība īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3.13. Klients piekrīt, ka gadījumos, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar kompetento iestāžu norādījumiem un/vai Klienta Personas dati varētu būt izmantoti nelikumīgas darbības veikšanai, vai gadījumos, kad ir pamatotas aizdomas par identitātes zādzību, par ko kompetentas tiesībsargājošās iestādes veic pirmstiesas izmeklēšanu, vai gadījumos, kad ir citi likumīgi iemesli vai mērķi, Klienta Personas dati Sabiedrības serveros tiek glabāti ilgāk, nekā noteikts šajā Privātuma politikā.

3.14. Saņemot Datu subjekta norādījumu vai pieprasījumu saistībā ar Personas datu apstrādi, Sabiedrība ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz Klientam atbildi, vai nu apmierinot pieprasījumu/norādījumu, vai pamatoti atsakot to darīt. Ja Datu subjekts to pieprasa, atbilde jāsniedz rakstiski.

3.15. Lai Sabiedrība varētu piedāvāt Klientam pilnvērtīgus pakalpojumus Interneta veikalā, ar Klienta piekrišanu Klienta datorā (ierīcē) tiek saglabāta informācija Sīkfaili tiek izmantoti, lai identificētu Klientu kā iepriekšējo Interneta veikala lietotāju, apkopotu statistiku par Interneta veikala apmeklētību, informāciju par iepirkumu grozu. Klients jebkurā laikā var apskatīt, kuras Sīkdatnes tiek saglabātas, un var dzēst dažas vai visas saglabātās Sīkdatnes.

3.16. Lai uzzinātu vairāk par Sīkdatnēm, piemēram, kā tās pārvaldīt vai dzēst, varat apmeklēt www.allaboutcookies.org.

4. ATSAUKSMJU UN VĒRTĒJUMU PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMI

Lai iepazītos ar atsauksmju noteikumiem, lūdzu, noklikšķiniet uz šādas saites:  atsauksmju un vērtējumu apstrādes noteikumi

5. CITI NOTEIKUMI

4.1. Sabiedrībai ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt, grozīt vai papildināt “Privātuma politiku”. Grozījumi vai izmaiņas “Privātuma politikā” stājas spēkā no to publicēšanas dienas.

4.2. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar šādiem kontaktiem: tālrunis: +37061846400 , e-pasts: info@nanogo.lv (nanogo.group@gmail.com).

Translated with DeepL.com